Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obsah stránky

1. Všeobecné obchodné podmienky

 • Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim
  a predávajúcim
 • Všeobecné obchodné podmienky doplňujú rámcovú zmluvu uzatvorenú medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke distribútora (www.majk.sk) a sú k dispozícii aj v sídle distribútora.
 • Kontaktná adresa a pracovná doba predávajúceho:

Sídlo firmy a skladu: 976 68 Heľpa 1108
Pracovná doba: Po-Pia: 6.00 do 14.00 hod

2. Rámcová zmluva

Rámcová kúpna zmluva definuje základné podmienky spolupráce medzi kupujúcim a predávajúcim. Táto zmluva je dopĺňaná aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré má predávajúci právo meniť bez súhlasu kupujúceho. Vyplnenú zmluvu prosíme zaslať na našu adresu v dvoch origináloch spolu s kópiou výpisu z OR alebo Živnostenského listu. Registrovať môže iba konateľ firmy a pokiaľ nie je konateľ, je potrebné dodať notárom overené splnomocnenie. Po podpise naším štatutárnym zástupcom Vám jeden originál zmluvy pošleme naspäť a zaregistrujeme Vás do nášho systému.

3. Finančné podmienky

3.1. Úhrada – dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet predávajúceho.

3.2. Splatnosť – splatnosť vystavených faktúr je 14 kalendárnych dní. V špeciálnych prípadoch je možné splatnosť predĺžiť a to v závislosti od doterajšej platobnej disciplíny odberateľa, resp. po dohovore s riaditeľom spoločnosti. Nie je ju však možné možné nijakým spôsobom podmieňovať.

3.3. Penalizácia – v prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany kupujúceho predávajúcemu je predávajúci oprávnený k penalizácii kupujúceho v zmysle platného Obchodného zákonníka.

4. Objednávka

4.1. Elektronická objednávka – tovar je možné objednať prostredníctvom špeciálneho formulára na internetovej stránke predávajúceho (www.majk.sk).

4.2. Štandartná forma objednávky

Objednávku je možné zaslať:

 • e-mailom na adrese objednavky@majk.sk
 • faxom na číslo +421-48-6186278
 • poštou na adresu 976 68 Heľpa 1108

Objednávky takto odoslané musia obsahovať základné náležitosti:

Presnú adresu objednávateľa, firemné iniciály, ako IČO, DIČ, peňažný ústav, číslo účtu, spôsob platby, telefonické spojenie, termín splnenia, spôsob zaslania tovaru (autom dodávateľa, vlastnou dopravou, zásielkovou spoločnosťou) a zápis v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri. Termín dodania je 14 dní. V prípade nadkapacitnej objednávky sa s odberateľom dohovoríme na predĺženom termíne, prípadne čiastkových dodávkach. Po prijatí, zaevidovaní a preskúmaní kapacitných možností našej výroby, objednávku potvrdíme prostredníctvom telefónu, faxu a e-mailu a uvedieme: termín jej dodania, množstvo, platobné podmienky a dodacie podmienky ako aj iné relevantné údaje.

 • Tovar je možné objednať aj telefonicky, ale aj v prípade telefonického objednania je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie ako pri písomnej forme objednávky.

5. Doklady

5.1. Dodací list – predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru.

5.2. Faktúra – daňový doklad – na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti podľa živnostenského listu kupujúceho, referencie na objednávku, spôsob dopravy a primárny kontakt.

Štandartne sa faktúra odosiela kupujúcemu s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky kupujúceho je možné faktúru alebo jej kópiu zaslať poštou aj na inú adresu.

5.3. Dobropis

 • Tovarový dobropis – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany predávajúceho alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.
 • Finančný dobropis – vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na dostatočnú zľavu.

6. Platobný styk – úhrada tovaru

6.1. Platba vopred – sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre kupujúceho. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 7 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom.

6.2. Platba v hotovosti – kupujúci môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla firmy, pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.

6.3. Platba po dodávke tovaru – v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim dohodne na tomto spôsobe platby, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

6.4. Úhrada dobropisu – v prípade, že dealer má vystavený dobropis od predávajúceho, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá kupujúci neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

7. Balenie, doprava, skladovanie

7.1. Balenie – po časovo predpísanej stabilizácii, keď sa profil prestane rozmerovo stabilizovať, je balený na poloautomatickom navíjacom stroji. Dĺžka kotúča (zvitku) je od 25 m do 100 m, v závislosti od veľkosti profilu a požiadaviek zákazníka. Zvitky sú 3-krát previazané a opatrené výrobnými štítkami, ktoré obsahujú všetky potrebné údaje. Tenké profily je možné po dohode s odberateľom baliť na drevené vrátne cievky. V súčasnosti existujú viaceré spôsoby balenia, v ktorých je možné tovar obdržať. Za štandardné balenie považujeme balenie do polyetylénových vriec. Ďalej možné balenie prevádzať do papierových krabíc alebo voľne ložených balíkov na europaletu. Iný ako štandardný typ balenia je nutné konzultovať s výrobno-obchodným úsekom. Za štandardné balenie sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 20 Sk (suma predstavuje manipulačné za 1 balík v maximálnej váhe 50 kg). Ceny balenia za iné typy balenie sú predmetom vzájomného dohovoru.

7.3. Doprava – je uskutočňovaná podľa dohovoru. Väčší objem profilov je možné dopraviť autom dodávateľa. Menšie množstvá zasielame zásielkovou automobilovou službou – DPD, osobným odberom prípadne autom dodávateľa. Cenník dopravy a dobierkovej služby zásielkovej spoločnosti DPD je nasledovný:

Dobierka do

Cena bez DPH

€165,969 (5 000,-SK)

€ 1,494 (45,- SK)

€ 331,939 (10 000,-SK)

€ 2,656 (80,- SK)

€ 663,878 (20 000,-SK)

€ 4,979 (150,- SK)

€ 1659,696 (50 000,-SK)

€ 9,958 (300,- SK)

€ 3319,392 (100 000,-SK)

€ 18,257 (550,- SK)

€ 6638,784 (200 000,-SK)

€ 33,194 (100,- SK)

 

Váha balíka v kg

Cena bez DPH

0 – 5

€ 3,651 (110,- SK)

6 – 15

€ 4,548 (137,- SK)

16 – 31

€ 5,577 (168,- SK)

32 – 50

€ 10,290 (310,- SK)

 

 

 

 • Skladovanie – tesnenia musia byť skladované podľa normy STN 63 0001 – Skladovanie gumových výrobkov. Previazané kotúče (zvitky) je potrebné po uložení uvoľniť. Neručíme za tesnenia neprávne skladované, za vady a poškodenia vzniknuté neodborným zachádzaním a nevhodným použitím tesnenia.