Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Obsah stránky

1. Úvodné podmienky

 • Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou MAJK s.r.o. (predávajúci) a kupujúcim a dopĺňajú Kúpnu zmluvu a Všeobecné obchodné podmienky
 • Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 bod 2 a v §437 bod 1-5.
 • Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho.

Balíky pre reklamačné konanie, musia byť jasne označené „RMA“, alebo „REKLAMAČNÉ KONANIE“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj meno (obchodník, sklad, RMA, účtovné…)

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru budú uznané s podmienkou.
 • V prípade zasielania tovaru prepravnou spoločnosťou je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť tovaru, je nevyhnutné spísať       s prítomným vodičom prepravnej spoločnosti škodový zápis. Následne treba kontaktovať zodpovedných pracovníkov spoločnosti prepravnej spoločnosti a MAJK s.r.o., t.j. vedúceho výroby a obchodu
 • Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie…) akceptujeme do 48 hod od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú uznané.

3. Zasielanie a prevzatie vadného tovaru

 • Kupujúci je povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy na RMA, vadný tovar nebude podliehať záručnej oprave.
 • Kupujúci je povinný priložiť príslušný dodací list a presný popis závady.
 • Spoločnosť MAJK s.r.o. nepreberá tovar zasielaný spešninou.
 • Balíky pre RMA určené pre reklamačné oddelenie, musia byť jasne označené „RMA“, alebo „REKLAMAČNÉ ODDELENIE“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj meno (obchodník, sklad, RMA, účtovné…)

4. Tovar nepodliehajúci záručnej oprave – výmene

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:

 

 • Mechanicky (napr. násilným rozväzovaním či otváraním), neodborným zásahom
 • Živelnou pohromou
 • Zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
 • Poškodená garančná nálepka, odstránená plomba
 • Spoločnosť MAJK s.r.o. neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia
 • Spoločnosť MAJK s.r.o. neručí za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou

5. Odstránenie závady

 • Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.
 • V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas, počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení.
 • V prípade, že kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku (bod 4.), nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “ podmienečnú reklamáciu “ a doba vybavenia závisí od dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfaktúrované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.
 • V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamáciu do 90 dní odo dňa jej vybavenia, bude mu účtované skladné 50 Sk/deň.

6. Mimozáručné faktúry

 • Úhrada faktúry v hotovosti – tovar Vám bude vydaný ihneď
 • Úhrada faktúry prevodom – tovar Vám bude vydaný až po nabehnutí platby na účet spoločnosti MAJK s.r.o.

7. Dôležité upozornenie

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet neoprávnených reklamácií, sme s platnosťou od 1.10.2005 zaviedli manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 10 € bez DPH. Neoprávnená reklamácia je tá, pri ktorej sa zistí, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí testovaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.