Butanol

Butanol je alkohol so sumárnym vzorcom C4H9OH. Tvoria ho štyri izoméry: n-butanol, sec-butanol, terc-butanol a izobutanol. Tieto izoméry majú rozdielne chemické a fyzikálne vlastnosti, ale všetky sú mierne rozpustné vo vode. Podobne ako väčšina alkoholov je aj butanol jedovatý.