Tolerancie

Pod týmto pojmom sa v gumárčine myslí odchýlka / zmena od definovaných rozmerov.